Lastensuojeluyksikkö Kouvolassa

Päivystyksemme on auki 24/7

10-17 vuo­tiail­le nuo­ril­le, sekä per­heil­le suun­nat­tu las­ten­suo­je­lu­lai­tos, joka tar­jo­aa kodin­omais­ta hoi­toa ja kun­tou­tus­ta Kou­vo­lan Liik­ka­lan kau­niis­sa maa­lais­mai­se­mis­sa. Yksik­kö on suun­nat­tu lap­sil­le ja nuo­ril­le, joil­la on sosi­aa­li­sia, psyyk­ki­siä ongel­mia tai käy­tös­häi­riöi­tä. Yksi­kön aikui­set luo­vat ammat­ti­tai­toi­sel­la työs­ken­te­ly­ot­teel­laan edel­ly­tyk­set tur­val­li­sel­le kas­vul­le ja kehi­tyk­sel­le. Teem­me yhdes­sä las­ten ja nuor­ten kans­sa arki­sia asioi­ta, ja raken­nam­me luot­ta­muk­sel­li­sia suh­tei­ta hei­hin, jois­ta voi muo­dos­tua elä­män­mit­tai­sia ihmis­suh­tei­ta.

Per­he­kun­tou­tus on suun­nat­tu avo­puo­len per­heil­le, joil­la on haas­tei­ta esim. van­hem­muu­des­sa, las­ten­hoi­dos­sa ja -kas­va­tuk­ses­sa tai rajo­jen aset­te­lus­sa. Teem­me tii­vis­tä yhteis­työ­tä per­heen ja sosi­aa­li­toi­men kans­sa.

Lasten ja nuorten puoli

3 vapaa paik­ka

Perhekuntoutus

1 vapaa paik­ka