Palvelut

Tar­joam­me kodin­omai­sen, tur­val­li­sen ja virik­keel­li­sen sijais­huol­to­pai­kan seit­se­mäl­le avo­huol­lon tuki­toi­me­na sijoi­te­tul­le tai huos­taan ote­tul­le 10-18 -vuo­ti­aal­le lap­sel­le ja nuo­rel­le. Lap­sel­la voi olla sosi­aa­li­sia, neu­ro­lo­gi­sia, psyyk­ki­siä ongel­mia ja käy­tös­häi­riöi­tä. Ongel­mia voi olla kou­lun­käyn­nin suju­vuu­des­sa, vuo­ro­kausi­ryt­mis­sä tai per­he­suh­teis­sa. Nuo­ri­so- ja per­he­kun­tou­tus­ko­ti AnTi Oy on tar­koi­tet­tu niil­le lap­sil­le ja nuo­ril­le, jot­ka eivät vaa­ti­vuu­ten­sa vuok­si sovel­lu per­he­hoi­toon, mut­ta eivät tar­vit­se vie­lä eri­tyis­ta­sois­ta lai­tos­hoi­toa.

Lisäk­si nuo­ri­so- ja per­he­kun­tou­tus­ko­ti AnTi Oy:ssä tar­jo­taan tukea avo­kun­tou­tuk­se­na per­heil­le (2 paik­kaa), jois­sa van­hem­pien on vai­ke­aa aset­taa rajo­ja tai per­hees­sä on vuo­ro­kausi­ryt­min tai arjen­hal­lin­nan haas­tei­ta. Per­he­kun­tou­tus rää­tä­löi­dään per­heen tar­pei­den mukai­ses­ti, ja alus­sa arvioi­daan tavoit­teet, min­kä eteen ruve­taan työs­ken­te­le­mään. Per­het­tä tue­taan arjen suun­nit­te­lus­sa ja ohjaam­me toteu­tuk­ses­sa koko­nais­val­tai­ses­ti. Per­heel­le nime­tään oma ohjaa­ja, joka on per­heen tuke­na ja yhteis­työs­sä mui­den toi­mi­joi­den kans­sa. Kui­ten­kin kaik­ki ohjaa­jat ovat tar­peen vaa­ties­sa per­he­työn käy­tet­tä­vis­sä. Per­he­työm­me tär­kein tavoi­te on saa­da per­heen arki toi­mi­maan rutii­nin­omai­ses­ti ja itse­näi­ses­ti tuke­mal­la per­het­tä arjen haas­teis­sa. AnTi Oy:ssä on kak­si per­he­huo­neis­toa, jois­ta toi­nen sijait­see nuo­ri­so­puo­len tilois­sa, jol­loin ohjaa­jat ovat tii­viim­min käy­tet­tä­vis­sä nuor­ten ohel­la. Toi­nen huo­neis­to sijait­see raken­nuk­sen pää­dys­sä ja sii­tä on pää­sy nuo­ri­so­puo­lel­le sekä oma ulko-ovi. Molem­mis­sa huo­neis­tois­sa on sani­teet­ti­ti­lat, makuu­huo­ne, sekä keittiö/olohuone yhdis­tel­mä.

Nuo­ri­so- ja per­he­kun­tou­tus­ko­ti AnTi Oy tukee tar­vit­taes­sa oman lai­tok­sen 18 vuot­ta täyt­tä­nei­den kas­vua ja kehi­tys­tä jäl­ki­huol­lol­la. Jäl­ki­huol­lon avul­la on tar­koi­tus opet­taa nuo­ri huo­leh­ti­maan itse­näi­ses­ti arjes­taan. Työn­te­ki­jä voi olla nuo­ren tuke­na esi­mer­kik­si viras­to­käyn­neil­lä tai aut­taa jär­ke­vän talou­den hoi­don opet­te­le­mi­ses­sa.

Toiminta-ajatus

Arki

Toi­min­tam­me perus­tuu vah­vas­ti arkeen ja sen teh­tä­vien hal­lin­taan. Toi­mim­me tii­viis­sä yhteis­työs­sä kou­lun ja har­ras­teyh­tei­sö­jen kans­sa. Tavoit­tee­na on, että jokai­sel­la nuo­rel­la oli­si mie­le­käs har­ras­tus. Van­hem­pien tapaa­mi­set voi­daan jär­jes­tää joko meil­lä tai koti­lo­mi­na.

Tilat ja ympäristö

AnTi toi­mii van­han kou­lu­ra­ken­nuk­sen tilois­sa, jot­ka on kun­nos­tet­tu toi­min­taan sopi­vak­si. Raken­nuk­ses­sa on seit­se­män makuu­huo­net­ta, eril­li­set suih­ku­ti­lat pojil­le ja tytöil­le, keit­tiö, olo­huo­ne ja lii­kun­ta­sa­li. Lisäk­si talos­sa on kak­si eril­lis­tä avo­huol­lon per­he­kun­tou­tuk­seen sopi­vaa huo­neis­toa, joi­ta voi­daan käyt­tää myös itse­näis­ty­mi­sa­sun­toi­na.