Yritys

Green Care, luon­non­lä­hei­nen toi­min­ta, kas­vien kas­va­tus ja hoi­ta­mi­nen, eläi­na­vus­tei­nen toi­min­ta, hevos­te­ra­pia

Henkilökunta

Hen­ki­lö­kun­ta koos­tuu eri­lai­sen kou­lu­tus­taus­tan ja pit­kän työ­ko­ke­muk­sen omaa­vis­ta ammat­ti­lai­sis­ta. Työ­ryh­mä omaa työ­ko­ke­mus­ta las­ten­suo­je­lu­työs­tä, ope­tus­työs­tä, mie­len­ter­veys­työs­tä, nuo­ri­so­työs­tä, psy­ko­so­si­aa­li­ses­ta kun­tou­tuk­ses­ta sekä yhtei­sö­jen kehit­tä­mi­ses­tä.

Työ­ryh­mäs­sä on sosio­no­me­ja, sai­raan­hoi­ta­ja ja lähi­hoi­ta­ja, mie­hiä on 2 ja nai­sia 5. Hen­ki­lö­kun­nal­la on run­saas­ti eri­lai­sia lisä- ja täy­den­nys­kou­lu­tuk­sia. Huo­leh­dim­me työn­te­ki­jöi­den työ­hy­vin­voin­nis­ta sään­nöl­li­sel­lä työ­noh­jauk­sel­la.

Tavoitteet

  • Luo­da sijoi­te­tuil­le lap­sil­le ja nuo­ril­le tur­val­li­set ja kas­vua tuke­vat kodin­omai­set olo­suh­teet.
  •  Sosi­aa­lis­ten tai­to­jen, elä­män­hal­lin­nan ja vas­tuun otta­mi­sen opet­te­le­mi­nen
  • Arjen­hal­lin­nan opet­te­le­mi­nen

AnTi Oy

Las­ten­suo­je­lun avo- ja lai­tos­pal­ve­lui­ta tuot­ta­va yri­tys Kou­vo­lan Liik­ka­las­sa

  • pit­kä­ai­kai­nen sijais­huol­to
  • per­he­kun­tou­tus
  • jäl­ki­huol­to

Yksik­kö sijait­see maa­seu­dun rau­has­sa Liik­ka­las­sa perus­pal­ve­lut Inke­roi­sis­sa, jon­ne mat­kaa 12 km
Kou­vo­laan 30 km
Hami­naan 19 km
Kot­kaan 40 km
Hel­sin­kiin 160 km